Lög Politica


I. HEITI, HEIMILI OG HLUTVERK

1. grein

Félagið heitir Politica, félag stjórnmálafræðinema. Heimili þess er Oddi, Háskóla Íslands.

2. grein

Hlutverk Félags stjórnmálafræðinema er eftirfarandi:

a) Hafa forgöngu í félagslífi stjórnmálafræðinema.

b) Að vernda réttindi og hagsmuni félaga. Að vera í fyrirsvari fyrir stjórnmálafræðinema

gagnvart háskólayfirvöldum, opinberum aðilum og öðrum innlendum og erlendum aðilum.

c) Stuðla að, eftir bestu getu, samvinnu við samtök stjórnmálafræðinema í erlendum

háskólum. Annast samskipti við erlend félög stjórnmálafræðinema og alþjóða samtök

stjórnmálafræðinema IAPSS (International Assocation for Political Science Students). Að

hafa starfandi nefnd, Íslandsdeild IAPSS, til að sjá um samskipti Politicu við erlenda

stjórnmálafræðinema og félög þeirra. Alþjóðafulltrúi félagsins veitir nefndinni forstöðu og

skipar aðra nefndarmeðlimir úr röðum félagsins.

d) Standa fyrir kynningu á náminu og félaginu fyrir nýnema í stjórnmálafræði.

e) Að annast útgáfustarfsemi um stjórnmálafræði, svo og um hagsmuna- og áhugamál

stjórnmálafræðiema.

f) Að efna til funda um stjórnmálafræðileg og félagsleg málefni. Að halda málfundi undir

merkjum "Vettvangur dagsins - Forum Politica" um stjórnmálafræðileg málefni.

 

II. FÉLAGAR

3. grein

Allir stúdentar innritaðir í Háskóla Íslands geta orðið félagar í Politicu.

4. grein

Réttindanautn í félaginu er bundin því skilyrði að félagar hafi greitt ársgjald skv. 5. grein.

5. grein

a) Stjórn Politicu ákveður ársgjald félaga. Skal innheimta ársgjaldsins fara fram að hausti í

byrjun kennsluárs. Stjórn félagsins lætur útbúa félagsskírteini, sem afhenda skal hverjum

félaga, er hann hefur greitt ársgjaldið. Stjórninni er heimilt að selja félagsskírteini á öllum

atburðum félagsins yfir veturinn. Tekjum sem fást af ársgjaldi skal varið til eflingar á

starfsemi félagsins eftir því sem stjórn ákveður hverju sinni.

b) Stjórn Politicu getur árlega kosið einn heiðursfélaga, innlendan sem erlendan og telst

það æðsta viðurkenning félagsins. Eftir fremsta megni skal félagsstjórn afhenda þá

viðurkenningu á árshátíð Politicu. Skal stjórnin halda skrá yfir heiðursfélaga.

 

III. AÐALFUNDUR

6. grein

a) Aðalfundur félagsins skal haldinn á hverju vori innan mánaðar frá lokun kennslu. Takist

ekki að ljúka aðalfundarstörfum á einum fundi skal boða til framhaldsaðalfundar. Til

aðalfundar skal boða með sjö daga fyrirvara. Stjórn skal sjá um að boðað sé til aðalfundar

og auglýsa eftir framboðum í stjórn. Aðalfundur skal auglýstur á áberandi stöðum þar sem

kennsla fer fram á vegum greinarinnar og á heimasíðu félagsins www.politica.hi.is. Fundur

er lögmætur ef löglega er til hans boðað, og minnst 15% atkvæðabærra félaga mæta og

meirihluti stjórnar. Nú reynist of lítil fundarsókn, þó að löglega hafi verið til fundarins

boðað og skal stjórnin þá auglýsa fund í annað sinn, og er sá fundur lögmætur hversu fáir

sem mæta.

b) Verkefni aðalfundar eru:

i) Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins.

ii) Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið ár.

iii) Lagabreytingar.

iv) Kosningar til embættisstarfa

v) Önnur mál.

7. grein

Aðalfundur og almennir félagsfundir hafa æðsta úrskurðarvald í málefnum félagsins og

hafa félagar einir atkvæðarétt og kjörgengi og skulu frambjóðendur hafa stjórnmálafræði

sem aðalfag.

8. grein

a) Stjórn félagsins: Kjósa skal forseta, varaforseta, gjaldkera, skemmtanastjóra,

alþjóðafulltrúa, ritstjóra og meðstjórnanda Politicu á aðalfundi að vori.

b) Kjósa skal deildarfulltrúa 2. og 3. árs á aðalfundi að vori og tekur hann sæti í stjórn

félagsins. Deildarfulltrúa 1.árs skal kjósa á auka-aðalfundi að hausti skv. 21. grein.

c) Tveir skoðunaraðilar reikninga skulu kjörnir á auka-aðalfundi að hausti. Um skyldur

þeirra fer skv. 17. grein.

9. grein

a) Kosning embættisaðila á aðalfundi og félagsfundi skal vera bindandi og leynileg.

Framboð skulu hafa borist stjórn félagsins sólarhring áður en kosning fer fram. Fari svo að

framboð berist ekki í öll embætti sem kosið er um hverju sinni, skal framboðsfrestur fyrir

þau embætti framlengdur, ef það dugir ekki til skal lýsa eftir framboðum á fundinum.

b) Félagar geta greitt utankjörfundaratkvæði milli 12:00-14:00 þann dag sem kosningin fer

fram.

c) Atkvæðisbærir félagar geta á félagsfundum farið með atkvæðisrétt félaga sem eru

fjarverandi. Enginn getur þó farið með umboð fleiri en eins einstaklings. Umboð séu

undirrituð og stíluð á nafn og lögð fram hjá fundarstjóra sem úrskurðar lögmæti þeirra.

10. grein

Komi fleiri en tvö framboð og enginn frambjóðenda hlýtur hreinan meirihluta atkvæða, skal

kosið aftur á milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hljóta. Komi einungis eitt framboð í

embætti skal samt sem áður kosið í tiltekið embættið og þarf frambjóðandi að hljóta

hreinan meirihluta atkvæða.

11. grein

Samþykki einfaldur meirihluti aðalfundargesta að haldinn skuli framhaldsaðalfundur gilda

um hann sömu reglur um boðun og fundarsókn og um aðalfund.

 

IV. STJÓRN FÉLAGSINS OG EMBÆTTISAÐILAR

12. grein

Forseti kveður til funda og stjórnar þeim. Hann undirritar gerðabækur félagsins. Hann

hefur umsjón með starfsemi félagsins og eftirlit með því að fylgt sé að lögum þess og

reglum í öllum greinum. Forseti er helsti talsmaður félagsins út á við. Hann boðar aðalfund

og félagsfund. Forseti getur skipað með sér sérstakan funda- og menningarstjóra.

Varaforseti gegnir störfum forseta í forföllum hans.

13. grein

Varaforseti er staðgengill forseta. Hlutverk varaforseta er að starfa náið með forseta

félagsins, og vera tengiliður Politicu við Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ). Varaforseti skal

ásamt forseta hafa umsjón með starfsemi félagsins og eftirlit með því að fylgt sé að lögum

þess og reglum í öllum greinum.

14. grein

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með fjárreiðum og innheimtu félagsins og bókfærslu.

Gjaldkeri skal vera prófkúruhafi yfir öllum reiknum sem eru undir kennitölu Politica.

Gjaldkeri skal jafnan halda eignaskrá yfir verðmæta muni félagsins og færa sanngjarnt

matsverð til eigna í reikninga. Hann heldur sjóðsbók um tekjur og gjöld félagsins og leggur

fram á aðalfundi endurskoðaða reikninga þess. Gjaldkera er heimilt að veita öðrum

stjórnarmeðlimum millifærsluheimild út af reikningum félagsins. Skal það vera skráð niður

í sjóðsbók félagsins.

15. grein

Skemmtanastjóri skal hafa forgöngu um öflugt skemmtanalíf á vegum félagsins og hafa

yfirumsjón með árshátíð félagsins. Hann skal í samráði við stjórn félagsins skipa með sér

3-5 manna árshátíðarnefnd. Árshátíðarnefnd skal vera skipuð eigi síðar en í lok október.

Fyrsti fundur árshátíðarnefndar skal vera haldinn í síðasta lagi tveimur vikum eftir stofnun

hennar. Skemmtanastjóra ber að leggja fyrir stjórn Politica tillögu að heiðursgesti á

árshátíð sem stjórnin verður að samþykja.

16. grein

Alþjóðafulltrúi skal sjá um samskipti félagsins við erlend nemendafélög og bera ábyrgð á

heimsóknum þeirra til Íslands. Hann skal einnig kanna vilja nemenda við

stjórnmálafræðideild til námsferðar um veturinn og sjá um skipulagningu á henni í

samstarfi við þá aðila sem fara í ferðina. Alþjóðafulltrúi veitir Íslandsdeild IAPSS forystu og

stendur fyrir IAPSS - degi í mars ár hvert. Þar sem starfsemi alþjóðasamtaka

stjórnmálafræðinema er kynnt félögum.

17. grein

Tveir skoðunaraðilar reikninga eru kosnir af auka-aðalfundi og fara yfir og endurskoða

bókhald félagsins eftir hvert starfstímabil, áður en bókhaldið er lagt fyrir aðalfund.

18. grein

Ritstjóri Politicu skal sjá um og vera ábyrgur fyrir heimasíðu Politicu. Ritstjóri skal skipa

með sér 3-5 einstaklinga ritstjórn í samvinnu við stjórn félagsins. Stjórn félagsins hefur þó

ein heimild til að selja auglýsingar á heimasíðu. Ritstjóri er tengiliður stjórnar við ritstjóra

Íslensku leiðarinnar.

19. grein

Meðstjórnandi er skjalavörður félagsins. Meðstjórnandi skal fyrst og fremst halda

gerðabók, þar sem skráðir eru stjórnarfundir, félagsfundir og allir helstu viðburðir félagsins

Honum ber einnig að taka að sér verkefni sem stjórn félagsins setur honum og verði

tiltækur fyrir að hjálpa öðrum stjórnarmeðliðum sé til hans leitað.

20. grein

Ársreikningar félagsins skiptast milli aðalfunda. Reikningunum skal skila til endurskoðenda

minnst tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

21. grein

Stjórn félagsins skal á hverju hausti auglýsa eftir fulltrúa nýnema (1. árs nema) í stjórn

félagsins. Skal hann kjörinn á auka-aðalfundi til embættis aðstoðarskemmtanasjóra.

Einungis nýnemar hafa atkvæðarétt og kjörgengi.

22. grein

Forfallist einhver stjórnarmeðlimur tímabundið skal meðstjórnandi taka við skyldum hans.

Varaforseti er þó áfram staðgengill forseta.

23. grein

a)Stjórn félagsins skipar ljósmyndara félagsins, sér ljósmyndarinn alfarið um myndatökur

frá atburðum félagsins og sér til þess að þær birtist á heimasíðu félagsins, Politica.hi.is.

Forfallist ljósmyndari ber honum skylda til að finna staðgengil.

b) Stjórn félagsins getur ef þurfa þykir skipað embættisaðila og nefndir til ákveðinna og

tímabundinna verkefna.

24. grein

a) Stjórn félagsins hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli funda. Stjórnin hefur

umsjón yfir alla sjóði félagsins og aðrar eignir, sem ávaxtast á þann hátt er aðalfundur

ákveður og sér um greiðslur vegna útgjalda ýmiss konar.

b) Stjórn félagsins ræður málefnum þess með þeim takmörkunum, sem lög þessi setja. Hún

tekur nánari ákvarðanir um starfsemi þess og er ábyrg fyrir fjárreiðum og skuldbindingum

gagnvart öðrum aðilum. Stjórn félagsins ræður alla starfsmenn félagsins, skipar félögum í

nefndir og trúnaðarstörf.

c) Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar er mættur. Samráðsfundir stjórnar og

annarra embættisaðila skulu haldnir minnst tvisvar á hverri önn.

25. grein

Vantraust á embættisaðila félagsins skal borið fram skriflega með undirskrift minnst 1/4

félaga. Stjórn félagsins skal, ef ofangreindum skilyrðum er fullnægt boða til félagsfundar um

vantraust innan viku frá því að vantrauststillagan berst henni. Vantrauststillagan telst

samþykkt ef 2/3 hlutar félaga samþykkja hana. Ef vantrausts tillagan er samþykkt, skal

kosið á ný í viðkomandi embætti á sama hátt og á aðalfundi.

26. grein

Ef kjörinn embættisaðili segir af sér skal boða til félagsfundar og auglýsa eftir framboðum í

viðkomandi embætti.

 

V. HAGSMUNAMÁL

27. grein

Deildarfulltrúar kjörnir skv. 8. & 21. grein skulu fara með málefni stjórnmálafræðinema á

deildarfundum og gæta hagsmuna þeirra þar. Tillögur skulu þeir leggja fram

28. grein

Deildarfulltrúar skulu boða til almenns fundar innan stjórnmálafræðinnar að minnsta kosti

einu sinni á misseri, þar sem farið er yfir stöðu mála innan deildarinnar. Deildarfulltrúar

skulu jafnframt, í samráði við stjórn félagsins, kynna rækilega fyrir stúdentum allar

breytingar á kennsluskrá stjórnmálafræðinnar. Deildarfulltrúi þriðja árs skal jafnframt taka

sæti í deildarráði og á deildarfundi Félagsvísindadeildar.

29. grein

Deildarráðsfulltrúar kjörnir skv 8. grein skulu gæta hagsmuna stjórnmálafræðinema í

hvívetna. Þeir skulu kynna sig á heimasíðu félagsins og á fundi fyrir stjórnmálafræðinemum

í upphafi skólaárs og aðstoða þá við hvers kyns vandamál er upp koma, hvort heldur sem erpersónuleg eða varðandi námið.

 

VI. JAFNRÉTTISLÖG

30. Grein

Allir viðburðir Politica skulu vera haldnir á stöðum með fullt aðgengi og er heimabar eða

aðrir samkomustaðir ekki undanskildir þessari kröfu.

 

VII. HOLLVINASAMTÖK STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILDAR.

31. grein

Tilgangur Hollvinasamtaka stjórnmálafræðideildar er að auka veg og vanda

stjórnmálafræðideildar Háskóla Íslands og kynna stjórnmálafræði sem fræðigrein.

32. grein

Útskrifaðir stjórnmálafræðingar frá Háskóla Íslands, kennarar við stjórnmálafræðideild og

aðrir velunnarar geta orðið félagar í samtökunum

33. grein

Stjórn Politicu skal kynna stjórnmálfræðinemum hollvinasamtökin ár hvert og hvetja

útskriftarnema til þess að ganga í þau og taka þátt í að efla stjórnmálfræði sem fræðigrein.

 

VIII. ÍSLENSKA LEIÐIN

34. grein

Tímarit stjórnmálafræðinema heitir ÍSLENSKA LEIÐIN og skal koma út a.m.k. einu sinni á

skólaári. Ritið fá allir stjórnmálafræðinemar ókeypis.

35. grein

Stjórn Politicu skipar ritstjóra Íslensku leiðarinnar innan mánuðar frá aðalfundi félags

stjórnmálafræðinema að vori. Í sameiningu skulu stjórn Politicu og ritstjóri tímaritsins

auglýsa eftir umsóknum til setu í ritstjórn Íslensku leiðarinnar, en auk ritstjóra skulu þrír

einstaklingar eiga sæti í henni - gjaldkeri og tveir framkvæmdastjórar. Skal ritstjórnin vera

ritstjóra til aðstoðar og ráðuneytis um öll mál er varða blaðið. Ritstjóri er forseti ritstjórnar

og vinnur í samvinnu við ritstjóra Politicu.

36. grein

Ritstjóri Íslensku leiðarinnar ber ábyrgð á efni tímaritsins og öðru efni sem gefið er út í

nafni Íslensku leiðarinnar. Gjaldkeri Íslensku leiðarinnar skal sjá um daglegan rekstur, ber

ábyrgð á skuldbindingum, heldur utan um fjárreiður Íslensku leiðarinnar og sér um

bókhaldsuppgjör. Allar stærri fjárskuldbindingar skulu bornar undir ritstjóra Íslensku

leiðarinnar.

37. grein

Ritstjórn er heimilt að ráða sérstakan auglýsingasafnara. Ritstjórnin ákveður kjör hans og

ber ábyrgð á þeim.

38. grein

a) Reikningum Íslensku leiðarinnar skal haldið sérgreindum frá reikningum Politicu. Þeir

skulu birtir á aðalfundi félags stjórnmálafræðinema og skilað til skoðunaraðila reikninga

sólarhring fyrir aðalfund.

b) Politica skal styrkja tímarit sitt, Íslensku leiðina um að minnsta kosti 50.000 kr. á hverju

starfsári.

 

IX. ÝMIS ÁKVÆÐI

39. grein

Félagsfundi skal boða á sama hátt og til aðalfundar, með þeirri undantekningu þó, að til

félagsfunda skuli að jafnaði boða með þriggja daga fyrirvara. Félagsfundur fer með æðsta

vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda. Stjórn félagsins er skylt að boða til félagsfundar

ef 15% félagsmanna fara fram á það, og skal beiðnin undirrituð af viðkomandi

félagsmönnum. Félagsfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað og minnst 15%

atkvæðabærra félaga mætir og meirihluti stjórnar.

40. grein

Félagsfundum stjórnar forseti og kveður hann sér fundarritara. Hann skal sjá um svo að

með umboð og atkvæði sér farið með samkvæmt félagslögum og skal kjörskrá liggja frammi

í upphafi fundar. Forseti sker úr öllu sem snertir lögmæti fundarins samkvæmt ákvæðum

félagslaganna, stjórnar umræðum og meðferð mála á fundum og atkvæðagreiðslum.

Atkvæðagreiðslur skulu jafnan vera leynilegar ef tveir eða fleiri fundargesta óska þess.

41. grein

Breytingar á lögum félagsins verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa 2/3 hlutar

fundarmanna að samþykkja tillögur um lagabreytingar. Tillögur um lagabreytingar skulu

berast stjórn félagsins minnst sólarhring fyrir aðalfund og skulu þær birtar um leið og þær

berast, á þeim stöðum sem aðalfundur er auglýstur.

42. grein

Komi fram tillaga um að félaginu skuli slitið, skal hún sæta sömu meðferð og

vantrauststillaga á stjórnarmeðlimi, sbr. 24. grein.

43. grein

Heiðursdýr Politicu félags stjórnmálafræðinema er grís.

44. grein

Einungis þeim stúdentafylkingum er skila inn skriflegum framboðum og uppfylla skilyrði er

koma fram í 11.gr. laga stúdentaráðs Háskóla Íslands er boðið að taka þátt í kappræðum

milli stúdentafylkinganna, "Vettvangur dagsins - Forum Politica".